Poučení klienta o AML

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“)

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 243 03 321, se sídlem Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „AKB“ či „advokátní kancelář“) je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je advokátní kancelář povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřila.

  1. Rozsah zpracovávaných údajů

    Zpracování podléhá jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. Jde-li o jde-li o podnikající fyzickou osobu, zpracování podléhá též obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby. Zpracovávány mohou být i další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a plnění dalších povinností dle AML zákona.
  2. Doba zpracování údajů
  3. Účel zpracovávání údajů
  4. Forma zpracovávání údajů
  5. Práva subjektů údajů
  6. Poučení o předávání osobních údajů
  7. Orgán dozoru
  8. Zásady zpracování osobních údajů