REFERENCE

Uvádíme níže příklady našich referencí:

Veřejné zakázky


 
 • Právní poradenství v rámci realizace dostavby trasy A metra zahrnující otázky stavebního práva, inženýringu, úprav ceny díla, veřejnoprávní regulaci, včetně oblasti práva veřejných zakázek
 • Právní poradenství zadavateli působícímu v oblasti veřejné dopravy týkající se in-house zadávání veřejných zakázek
 • Organizace zadávacího řízení na vypracování projektu nové trasy D pražského metra
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu v rámci přezkumu postupu příjemců dotací – veřejnoprávních subjektů při zadávání veřejných zakázek na informační systémy

DOTACE


Dotace

 • Právní poradenství a zastupování vyššího územního samosprávného celku v souvislosti s žalobou ohledně údajné veřejné podpory na zdržení se poskytování investičních a neinvestičních dotací, v celkové hodnotě stovek milionů Kč
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu ve věci práv a povinností příjemce – železničního dopravce, týkajících se poskytování dopravních výkonů dopravními prostředky částečně financovanými z dotačních prostředků v režimu závazku veřejné služby
 • Komplexní právní poradenství klientovi poskytujícímu zdravotnické služby v souvislosti s finanční opravou doporučenou Evropskou komisí a následným postupem řídícího orgánu operačního programu ve věci čerpání dvou dotací, každé v celkové hodnotě více než 200 mil. Kč
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu týkající se jeho práv a povinností souvisejících s řízením zahájeným proti němu ze strany Evropské komise

FÚZE A AKVIZICE


Fúze a akvizice

 • Právní poradenství ve věci přemístění sídla společnosti z České republiky na Slovensko spočívající v posouzení souvisejících rizik a nastavení procesu přemístění
 • Právní poradenství přední české společnosti působící v oboru prodeje automobilů při rozdělení společnosti formou odštěpení
 • Právní poradenství mezinárodní holdingové skupině v rámci mezinárodní akvizice společnosti v Chorvatsku
 • Právní poradenství společnosti poskytující telekomunikační služby při prodeji jejího závodu za několik set miliónů Kč jednomu z operátorů, jednalo se o jednu z největších transakcí na českém telekomunikačním trhu

KORPORÁTNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO


Korporátní a závazkové právo

 • Právní poradenství vyššímu územnímu samosprávnému celku ve věci komplexních právních aspektů smíšené smlouvy a ve věci změny záměru realizace výstavby nových staveb, včetně výstavby největší fotovoltaické elektrárny v České republice, v celkové hodnotě cca 1 mld. Kč
 • Likvidace společnosti působící na území desítek států světa
 • Právní poradenství mezinárodní holdingové skupině ve věci nastavení corporate governance a v korporátních záležitostech
 • Právní poradenství přední české společnosti působící v oboru prodeje automobilů ve věci trestního řízení vedeného ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a komplexní právní poradenství v otázkách corporate governance

INSOLVENČNÍ PRÁVO


Insolvenční právo

 • Komplexní právní poradenství a zastupování správce daně při vymáhání pohledávky z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci exekučního a insolvenčního řízení
 • Právní poradenství a zastupování věřitele, mezinárodní holdingové skupiny, ve věci řešení úpadku formou reorganizace
 • Právní poradenství a zastupování věřitele – veřejnoprávní korporace, včetně zastupování v incidenčním sporu na vydání majetku z majetkové podstaty dlužníka
 • Právní poradenství a zastupování mezinárodní holdingové skupiny v rámci přihlášky pohledávky ve výši stovek miliónů korun českých ze směnky obsahující mezinárodní prvek do insolvenčního řízení

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ


Mezinárodní právo soukromé

 • Právní poradenství při aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG) a souběžné aplikaci vnitrostátních kolizních norem ohledně kupní smlouvy na investiční celek v hodnotě stovek miliónů Kč
 • Právní poradenství při vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem v hodnotě desítek miliónů Kč, kdy se majetek nacházel v několika státech
 • Právní poradenství při poskytnutí záruky majetkem umístěným v České republice za úvěr poskytnutý dle zahraničního právního řádu
 • Zastupování při vydání a následném uplatnění evropského exekučního titulu

PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU


Právo mezinárodního obchodu

 • Právní poradenství významnému dodavateli lithiových baterií ve věci přípravy smlouvy o obchodním zastoupení uzavírané s americkou a čínskou společností pro území střední a východní Evropy
 • Zastupování klienta - rakouské banky před tuzemskými soudy podle rakouského práva ve věci vymáhání pohledávky za českou právnickou osobou, která přistoupila k závazku původního dlužníka – rakouské právnické osoby
 • Právní poradenství zahraniční společnosti při přeshraniční přeměně, kdy nástupnická společnost měla sídlo v České republice
 • Právní poradenství ohledně nastavení parametrů akcionářské smlouvy zahraničních akcionářů v české společnosti, zejména s ohledem na volbu rozhodného práva a stanovení arbitrabilních otázek

SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ


Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Zastupování statutárního města proti tvrzeným nárokům developera vyplývajícím ze zmařeného projektu výstavby obchodního, administrativního a společenského centra v rámci sporu o náhradu škody ve výši 1,8 mld. Kč
 • Právní poradenství a zastupování při výkonu zahraničního rozhodčího nálezu v České republice
 • Zpracování expertního právního stanoviska ohledně českého právního řádu pro účely jeho užití v mezinárodní investiční arbitráži
 • Zastupování řídícího orgánu operačního programu ve sporných řízeních správních a v řízení ve správním soudnictví ve věcech sporů ze smluv o poskytnutí dotace

PRÁVO IT


Právo IT

 • Právní poradenství ohledně kontroly zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je dodávka informačních systémů, resp. jejich vývoj a servis
 • Právní poradenství ohledně zadání veřejné zakázky na informační systém – příprava zadávací a smluvní dokumentace
 • Právní poradenství ohledně problematiky autorských práv k informačním systémům vytvořených na objednávku a nastavení licenčních podmínek
 • Právní poradenství ohledně smlouvy na vytvoření webových stránek

SPORTOVNÍ PRÁVO


Sportovní právo

 • Právní poradenství pro zakladatele a provozovatele cvičebního programu související s nastavením mezinárodní franšízové struktury související s provozováním cvičebního programu ve státech na území Evropy, Asie, USA a Africe, včetně související smluvní dokumentace
 • Rozhodování sporů mezi hráči a kluby anebo mezi kluby navzájem v rámci arbitrážního řízení vedeného FAČR
 • Komplexní právní poradenství sportovnímu svazu související se zařazením příslušného sportu mezi olympijské sporty
 • Poradenství kolektivnímu sportovci při obraně proti postupu správce daně ve věci zdanění jeho příjmů