Odštěpný závod, resp. organizační složka podniku, jakožto forma podnikání právnické osoby na Slovensku

Založení organizační složky české právnické osoby představuje pro klienty časově i administrativně úspornou variantu expanze jejich podnikatelských aktivit na slovenský trh.

Právní poměry organizační složky podniku podléhají slovenské právní regulaci. Proto je třeba při jejím zřizování myslet na některé odlišnosti. Tak např. návrh na zápis do obchodního registru a ohlášení živnosti lze nově provést pouze elektronicky, i přílohy navíc musejí být elektronicky podepsány.

Jednou z příloh návrhu i ohlášení živnosti je rozhodnutí české společnosti o zřízení organizační složky. To vyhotovuje český notář, který je oprávněn posoudit soulad jednání společnosti se společenskou smlouvou a českým právním řádem, jímž se poměry společnosti řídí.

Totožně je na organizační složku podniku nahlíženo z pohledu nedostatku její právní subjektivity. I přes nedostatek právní subjektivity je však organizační složka podniku způsobilým zaměstnavatelem.

Mezi další formy rozšíření podnikatelských aktivit na zahraniční trhy patří zejména založení dceřiné společnosti či působení společnosti jakožto zahraniční společnosti na daném trhu.

Odborníci v této oblasti