Přelomové rozhodnutí ohledně určování COMI

Vrchní soud v Praze minulý týden ve svém usnesení č.j. MSPH 98 INS 723/2021, 4 VSPH 816/2021 (dále jen „Usnesení“) potvrdil mezinárodní příslušnost českých soudů pro vedení insolvenčního řízení dlužníka Arca Investments a.s., společnosti se sídlem ve Slovenské republice.

Vrchní soud v Usnesení uvedl, že české soudy jsou mezinárodně příslušné pro vedení hlavního insolvenčního řízení, neboť na území ČR se nachází místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka neboli COMI (Centre of Main Interest) ve smyslu čl. 3 nařízení č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Insolvenční nařízení“), a to i přes to, že se jedná o společnost se sídlem na Slovensku.

Vrchní soud tak změnil rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle kterého se COMI dlužníka nacházelo na Slovensku, a na základě kterého bylo v ČR zahájeno pouze tzv. vedlejší řízení na základě umístění (nezapsané) provozovny dlužníka na jejím území podle čl. 3 odst. 2 a 4 Insolvenčního nařízení.

COMI je v Insolvenčním nařízení definováno jako místo, ze kterého dlužník své zájmy pravidelně spravuje a které je zjistitelné třetími osobami. V případě společnosti se za místo, kde jsou soustředěny její hlavní zájmy, považuje její sídlo, pokud není prokázán opak.

Právě k takovému prokázání opaku podle názoru Vrchního soudu v Praze v daném případě došlo. Vrchní soud tak usoudil zejména s ohledem na podání samotného dlužníka, ale i velké většiny jeho věřitelů, kteří shodně s dlužníkem tvrdili a podle názoru soudu i nesporně osvědčili, že místo, ze kterého dlužník své zájmy pravidelně spravoval, se nacházelo na území ČR. Vrchní soud mj. za zásadní považoval tyto skutečnosti:

  • Drtivá většina věřitelů uvedla, že jednání s dlužníkem probíhala na území ČR, kde byla splatná i většina pohledávek – největší věřitelé dlužníka mají zároveň své sídlo v Praze;

  • Management dlužníka se nachází v ČR a dlužník zároveň dlouhodobě a transparentně dává najevo, že spravuje své zájmy a převážně podniká v ČR, a to např. i prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách;

  • V místě svého registrovaného sídla ve Slovenské republice vykonává dlužník jen dílčí podpůrné činnosti – naproti tomu jeho finanční kapitál, hmotný majetek, IT systémy, archiv a databáze jsou umístěny na území ČR.

Usnesení je přelomové zejména proto, že v něm Vrchní soud kladl velký důraz na vůli většiny věřitelů vést insolvenční řízení v ČR, a to i s poukazem na bod 28 Preambule Insolvenčního nařízení, které akcentuje jako rozhodující zájem věřitelů a jejích názor na to, kde dlužník spravuje své zájmy.

Celý text Usnesení je dostupný zde

Odborníci v této oblasti