Nález CAS 2019/A/6500: Porušení principu politické neutrality a zákazu diskriminace

Arbitrážní soud pro sport v Lausanne (Court of Arbitration for Sport, „CAS“) potvrdil ve svém nálezu ze dne 1. 3. 2021, spis. zn. CAS 2019/A/6500, že iránská judistická federace (Islamic Republic of Iran Judo Federation, „IRIJF“) porušila stanovy Mezinárodní judistické federace (International Judo Federation, „IJF“) a Olympijskou chartu, když instruovala své členy k prohrám, aby se vyhnuli pozdějším soubojům s izraelskými bojovníky.

Konkrétně byl dle CAS porušen princip politické neutrality a zákazu diskriminace, když bylo zjištěno, že příkaz vycházel od prezidenta IRIJF a nejednalo se o ojedinělý příkaz, ale o institucionalizované schéma se zapojením iránských vládních činitelů. Přikázáním prohry za účelem vyhnutí se izraelským soupeřům byli tito vystaveni odlišnému zacházení než zbytek bojovníků, a to výlučně na základě své národnosti či náboženství.

CAS věc projednával v návaznosti na odvolání podané IRIJF vůči disciplinárnímu opatření IJF, kterým byla pozastavena veškerá činnost IRIJF v rámci IJF, a to do doby, než IRIJF „poskytne dostatečné záruky a neprokáže svou ochotu dodržovat stanovy IJF a umožní svým sportovcům bojovat proti izraelským sportovcům“. V nálezu se pak CAS ztotožnil s názorem IJF ohledně diskriminační povahy uvedeného jednání IRIJF a porušení principu politické neutrality, samotné disciplinární opatření nicméně zrušil, neboť stanovy IJF a její disciplinární řád uložení takovéto sankce na dobu neurčitou neumožnují.

Odborníci v této oblasti