Aktuální téma veřejných podpor

Vzhledem k nastalé situaci a v souvislosti s opatřeními na její zmírnění dochází ke zvýšenému vynakládání veřejných prostředků.

Jelikož taková opatření mohou mít dopad na hospodářskou soutěž, je stěžejní jejich posouzení z hlediska práva veřejných podpor, a to zejména za účelem zabránění poskytnutí veřejné podpory protiprávní či neslučitelné s vnitřním trhem Evropské unie. Evropská komise přijala tzv. dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu hospodářství (C(2020) 1863), v němž především stanovila, která opatření považuje za slučitelná s vnitřním trhem, a která tak mohou být po oznámení členským státem velmi rychle schválena. Na základě dočasného rámce již byly schváleny desítky programů veřejných podpor z členských států, včetně České republiky. Důležitým nástrojem však může být též veřejná podpora de minimis, která je z povinnosti notifikace Evropské komisi vyňata. Může jít zejména o programy poskytování dotací, návratných finančních výpomocí ad. S ohledem na to byly v centrálním registru de minimis provedeny úpravy, na základě kterých si příjemci mohou ověřit vyčerpání svého limitu i bez nutnosti předchozí registrace viz

Odborníci v této oblasti