Vysoká odbornost a úzká specializace je klíčem k úspěchu

Korporátní právo a transakce

 • Založení obchodní korporace

 • Příprava smluv o výkonu funkce

 • Poradenství při konání valných hromad a schůzí orgánů

 • Změny struktury obchodní korporace, převod a prodej podílů

 • Přeměny obchodních korporací (fúze, akvizice a jiné druhy přeměn)

 • Podpora při likvidaci společnosti

Smluvní právo

 • Komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva

 • Příprava a revize smluvní dokumentace napříč právními oblastmi

 • Zastoupení při jednání o uzavření smluv

 • Zastoupení při sporech ze smluv a v souvisejících řízeních

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Předsoudní vyjednávání s obchodními partnery

 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení před soudy i rozhodčími tribunály

 • Podpora při mimosoudním řešení sporů

 • Zajištění výkonu rozhodnutí

Veřejné zakázky

 • Příprava zadávací dokumentace

 • Příprava nabídek na veřejnou zakázku

 • Poradenství v celém průběhu zadávacího řízení

 • Vypracování námitek a podnětů v souvislosti se zadávacím řízením

 • Zastoupení při uzavírání smluv či v řízeních před ÚOHS, soudy a dalšími orgány

Právo ICT

 • Příprava komplexní smluvní dokumentace k IT službám, vč. licenčních smluv

 • Příprava zadávací dokumentace a nabídek v oblasti ICT

 • Ochrana a obrana práv v řízení před soudy

Logistika a dopravní stavby

 • Poradenství při přípravě a realizaci dopravně-linioných staveb

 • Zastupování ve sporech s invesory, subdodavateli i obchodními partnery

Nemovitosti a stavební projekty

 • Akvizice, prodej a pronájem nemovitostí (příprava či revize a projednání transakční dokumentace, návrhy strukturace transakce)

 • Korporátní transakce s nemovitostmi

 • Provedení právní prověrky nemovitosti

 • Development a výstavba

 • Poradenství a zastupování při stavebních řízeních

 • Řešení majetkových sporů, včetně soudních sporů ve stavebnictví

Insolvence

 • Příprava insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek věřitelů

 • Zastupování klientů v incidenčních sporech a dohled nad činností insolvenčního správce

 • Poradenství ohledně postupu po skončení insolvenčního řízení

Sportovní právo

 • Příprava a revize smluv o výkonu sportovní činnosti a profesionálních smluv

 • Podpora při přestupech a uzavírání sponzorských smluv

 • Zpracování a úprava stanov, řádů a interních pravidel sportovních klubů a asociací

 • Zastoupení u národních i mezinárodních arbitráží, disciplinárních a soudních řízení

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

 • Příprava a revize smluv v občanských i obchodních vztazích s mezinárodním prvkem

 • Poradenství při vyjednávání v přeshraničních transakcích

 • Zastupování v přeshraničních sporech vedených před českými i zahraničními soudy či rozhodčími tribunály

Dotace a čerpání prostředků z fondů EU

 • Poradenství poskytovatelům i příjemcům dotací

 • Rozsáhlé zkušenosti s mnoha operačními programy a dotačními tituly

 • Poradenství ve všech fázích dotačního procesu

 • Zastupování v řízeních před soudy, správními orgány i poskytovateli dotace

Správní právo

 • Komplexní poradenství v širokém spektru správních činností

 • Poradenství správním orgánům i adresátům správních činností (fyzickým a právnickým osobám)

 • Zastupování ve správním soudnictví a v řízení před správními orgány