SPECIALIZACE

Vysoká odbornost a úzká specializace je klíčem k úspěchu.

Zabýváme se:


Korporátní právo, M&A

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých korporátních záležitostí obchodních společností včetně evropské společnosti. Naše služby zahrnují založení obchodní společnosti včetně vypracování zakladatelských dokumentů, zajištění potřebných živnostenských a jiných oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku. Dále zajišťujeme splnění veškerých zákonných povinností obchodní společnosti včetně kompletní rejstříkové agendy, optimalizaci corporate governance, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, změnu účasti ve společnosti, zastavení obchodního podílu, převod podniku či části podniku a další transakce.
 
V oblasti koncernového práva poskytujeme právní poradenství v oblasti optimalizace koncernové struktury včetně corporate governance, převodu majetku mezi propojenými osobami, přípravy ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a vypracování zprávy o vztahu mezi propojenými osobami.
 
Při poskytování služeb v oblasti korporátního a koncernového práva dbáme vždy na individuální zájmy a potřeby klienta a optimalizaci dané transakce s ohledem na zajištění maximální současné i budoucí ekonomické prosperity klienta.
 
Poskytujeme právní poradenství v oblasti všech druhů přeměn obchodních společností (sloučení, splynutí, rozdělení, rozdělení odštěpením, změna právní formy, převod jmění na společníka) včetně přeshraničních fúzí. V této oblasti zajišťujeme právní poradenství během celého procesu přeměny. Naše služby zahrnují optimální strukturaci transakce, provedení právní prověrky (due diligence), vyjednávání transakce, přípravu veškeré smluvní a související právní dokumentace a zajištění všech nezbytných regulatorních požadavků, včetně zápisu transakce do obchodního rejstříku a dalších případných evidencí.
 

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých cenných papírů emitovaných dle českého právního řádu. V této souvislosti nabízíme právní služby týkající se emise cenných papírů, převodu cenných papírů, využití cenných papírů jako zajištění, řešení otázek kolize právních řádů a volby rozhodného práva při dispozicích s cennými papíry. Naše právní služby zahrnují koncipování smluvních dokumentů a právní zastoupení ve sporech vznikajících ze vztahů k cenným papírům.

Zároveň se zabýváme komplexním právním poradenstvím v oblasti poskytování investičních služeb, zejména s ohledem na regulatorní požadavky kladené na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele, včetně právního zastoupení ve správních řízeních před Českou národní bankou.

J. Brodec je mj. autorem sekce o cenných papírech v novém komentáři k zákonu o mezinárodním právu soukromém (Wolters Kluwer ČR).

 
 

Již několik let připravujeme pro naše klienty návrhy na zápisy do obchodního rejstříku, rozhodnutí společnosti, připravujeme podklady k přeměnám společností a radíme v otázkách odpovědnosti orgánů společnosti.

 • Právní poradenství vyššímu územnímu samosprávnému celku ve věci komplexních právních aspektů smíšené smlouvy a ve věci změny záměru realizace výstavby nových staveb, včetně výstavby největší fotovoltaické elektrárny v České republice, v celkové hodnotě cca 1 mld. Kč
 • Likvidace společnosti působící na území desítek států světa
 • Právní poradenství mezinárodní holdingové skupině ve věci nastavení corporate governance a v korporátních záležitostech
 • Právní poradenství přední české společnosti působící v oboru prodeje automobilů ve věci trestního řízení vedeného ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a komplexní právní poradenství v otázkách corporate governance
 • Právní poradenství ve věci přemístění sídla společnosti z České republiky na Slovensko spočívající v posouzení souvisejících rizik a nastavení procesu přemístění
 • Právní poradenství přední české společnosti působící v oboru prodeje automobilů při rozdělení společnosti formou odštěpení
 • Právní poradenství mezinárodní holdingové skupině v rámci mezinárodní akvizice společnosti v Chorvatsku
 • Právní poradenství společnosti poskytující telekomunikační služby při prodeji jejího závodu za několik set miliónů Kč jednomu z operátorů, jednalo se o jednu z největších transakcí na českém telekomunikačním trhu

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení podaných nabídek z právního hlediska, vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřejnou zakázkou, včetně řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
 
Klientům v pozici uchazeče poskytujeme právní poradenství při přípravě a podání nabídky, podání námitek, příp. podnětu k zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme zastoupení klienta při uzavírání smlouvy se zadavatelem na základě vyhrané veřejné zakázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

Tuzemská regulace veřejných zakázek patří k těm nejpřísnějším v EU, což naše právníky často nutí hledat nová a neotřelá řešení. V tomto směru jsou proto nesmírně cenné zkušenosti, které jsme získali mimo jiné na jedné z nejkomplikovanějších liniových staveb v České republice, která byla financována ze strukturálních evropských fondů. Jan Brodec - vedoucí partner

 • Právní poradenství v rámci realizace dostavby trasy A metra zahrnující otázky stavebního práva, inženýringu, úprav ceny díla, veřejnoprávní regulaci, včetně oblasti práva veřejných zakázek
 • Právní poradenství zadavateli působícímu v oblasti veřejné dopravy týkající se in-house zadávání veřejných zakázek
 • Organizace zadávacího řízení na vypracování projektu nové trasy D pražského metra
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu v rámci přezkumu postupu příjemců dotací – veřejnoprávních subjektů při zadávání veřejných zakázek na informační systémy

Smluvní právo

V oblasti závazkového práva dbáme především na důsledné prosazování a ochranu práv a zájmů klienta vůči jeho smluvním partnerům a na řádné nastavení prevenčního režimu na straně našeho klienta. Naším cílem je minimalizovat administrativní a finanční náklady klienta při realizaci jeho smluvních závazků. V této oblasti máme řadu zkušeností s předními českými i zahraničními společnostmi, a to jak v oblasti soukromoprávní, tak v oblasti veřejné.

Naše kolegyně Helena Skalská se podílela na odborné kolektivní publikaci s názvem Enforcement and Effectiveness of Consumer Law [Editors: Micklitz, Hans-W., Saumier, Geneviève (Eds.), Springer International Publishing, 2018], jejímž cílem je identifikovat společné znaky a osvědčené způsoby prosazování spotřebitelského práva napříč státy.Dotace a čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Zabýváme se specifickými právními otázkami, které vznikají při čerpání prostředků z tzv. evropských fondů v rámci jednotlivých operačních programů. Tyto otázky řešíme jak z pohledu práva evropského, tak i práva vnitrostátního.
 
Máme zkušenosti jak s regionálními operačními programy, tak i s programy, které probíhají na centrální úrovni.

 • Právní poradenství a zastupování vyššího územního samosprávného celku v souvislosti s žalobou ohledně údajné veřejné podpory na zdržení se poskytování investičních a neinvestičních dotací, v celkové hodnotě stovek milionů Kč
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu ve věci práv a povinností příjemce – železničního dopravce, týkajících se poskytování dopravních výkonů dopravními prostředky částečně financovanými z dotačních prostředků v režimu závazku veřejné služby
 • Komplexní právní poradenství klientovi poskytujícímu zdravotnické služby v souvislosti s finanční opravou doporučenou Evropskou komisí a následným postupem řídícího orgánu operačního programu ve věci čerpání dvou dotací, každé v celkové hodnotě více než 200 mil. Kč
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu týkající se jeho práv a povinností souvisejících s řízením zahájeným proti němu ze strany Evropské komise

Soudní spory a rozhodčí řízení


Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Zastupování statutárního města proti tvrzeným nárokům developera vyplývajícím ze zmařeného projektu výstavby obchodního, administrativního a společenského centra v rámci sporu o náhradu škody ve výši 1,8 mld. Kč
 • Právní poradenství a zastupování při výkonu zahraničního rozhodčího nálezu v České republice
 • Zpracování expertního právního stanoviska ohledně českého právního řádu pro účely jeho užití v mezinárodní investiční arbitráži
 • Zastupování řídícího orgánu operačního programu ve sporných řízeních správních a v řízení ve správním soudnictví ve věcech sporů ze smluv o poskytnutí dotace

Insolvence

Poskytujeme právní poradenství v průběhu celého insolvenčního řízení. Klientům v pozici věřitele poskytujeme právní služby při podání insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávek klienta v insolvenčním řízení, včetně právního zastoupení klienta ve věřitelských orgánech dlužníka a ve všech sporech vyvolaných v souvislosti s insolvenčním řízením (tj. zejména incidenční spory, excindační spory a řízení o náhradu škody pro porušení povinností insolvenčního správce).
 
Klientům v pozici dlužníka poskytujeme právní poradenství týkající se možných způsobů řešení jejich úpadkové situace, podání insolvenčního návrhu a zastupování klienta v průběhu celého insolvenčního řízení.
 
J. Brodec na dané téma publikoval např. příspěvek Srovnání českého a rakouského mezinárodního insolvenčního práva v sborníku 200 let Všeobecného občanského zákoníku a článek Vliv mezinárodního insolvenčního řízení na smluvní závazky publikovaný v Právním fóru.

 • Komplexní právní poradenství a zastupování správce daně při vymáhání pohledávky z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci exekučního a insolvenčního řízení
 • Právní poradenství a zastupování věřitele, mezinárodní holdingové skupiny, ve věci řešení úpadku formou reorganizace
 • Právní poradenství a zastupování věřitele – veřejnoprávní korporace, včetně zastupování v incidenčním sporu na vydání majetku z majetkové podstaty dlužníka
 • Právní poradenství a zastupování mezinárodní holdingové skupiny v rámci přihlášky pohledávky ve výši stovek miliónů korun českých ze směnky obsahující mezinárodní prvek do insolvenčního řízení

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Vedle práva mezinárodního obchodu poskytujeme právní poradenství rovněž v oblasti dalších právních vztahů s mezinárodním prvkem. Nabízíme poradenství, vyjednání a přípravu smluvní dokumentace v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem a právní zastoupení při řešení sporů vzniklých mezi českou fyzickou či právnickou osobou a fyzickou či právnickou osobu jiného státu, a to před českými i zahraničními soudy či rozhodčími orgány (např. řízení o náhradu škody s mezinárodním prvkem včetně jejího vymáhání, dědické řízení s mezinárodním prvkem, nároky z pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem atd.).
 
Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých obchodních vztahů s mezinárodním prvkem. Naše služby zahrnují vyjednání a kompletní přípravu smluvní dokumentace (mezinárodní kupní smlouvy, mezinárodní doprava zboží, obchodní zastoupení, distribuční smlouvy s mezinárodním prvkem, vypracování všeobecných obchodních podmínek pro vztahy s mezinárodním prvkem atd.) a právní zastoupení klienta ve sporech vzniklých z obchodních vztahů s mezinárodním prvkem, a to před českými i zahraničními soudy a rozhodčími orgány.

 • Právní poradenství při aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG) a souběžné aplikaci vnitrostátních kolizních norem ohledně kupní smlouvy na investiční celek v hodnotě stovek miliónů Kč
 • Právní poradenství při vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem v hodnotě desítek miliónů Kč, kdy se majetek nacházel v několika státech
 • Právní poradenství při poskytnutí záruky majetkem umístěným v České republice za úvěr poskytnutý dle zahraničního právního řádu
 • Zastupování při vydání a následném uplatnění evropského exekučního titulu
 • Právní poradenství významnému dodavateli lithiových baterií ve věci přípravy smlouvy o obchodním zastoupení uzavírané s americkou a čínskou společností pro území střední a východní Evropy
 • Zastupování klienta - rakouské banky před tuzemskými soudy podle rakouského práva ve věci vymáhání pohledávky za českou právnickou osobou, která přistoupila k závazku původního dlužníka – rakouské právnické osoby
 • Právní poradenství zahraniční společnosti při přeshraniční přeměně, kdy nástupnická společnost měla sídlo v České republice
 • Právní poradenství ohledně nastavení parametrů akcionářské smlouvy zahraničních akcionářů v české společnosti, zejména s ohledem na volbu rozhodného práva a stanovení arbitrabilních otázek

Právo ICT

Poskytujeme právní poradenství v oblasti práva ICT. V této oblasti se věnujeme zejména problematice veřejných zakázek v ICT a autorskoprávním otázkám. Pro klienty připravujeme smlouvy na vývoj informačních systémů a jejich následný servis a rozvoj a smlouvy licenční. V oblasti veřejných zakázek v ICT poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace k veřejné zakázce.

 • Právní poradenství ohledně kontroly zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je dodávka informačních systémů, resp. jejich vývoj a servis
 • Právní poradenství ohledně zadání veřejné zakázky na informační systém – příprava zadávací a smluvní dokumentace
 • Právní poradenství ohledně problematiky autorských práv k informačním systémům vytvořených na objednávku a nastavení licenčních podmínek
 • Právní poradenství ohledně smlouvy na vytvoření webových stránek

Sportovní právo

V oblasti sportovního práva poskytujeme právní poradenství sportovcům, sportovním klubům, sportovním svazům, vzdělávacím institucím ve sportu či jiným subjektům sportovních činností v rámci jakýchkoliv sportovních projektů. V rámci poskytování právních služeb pro jakékoliv ze shora nastíněných subjektů zajišťujeme především komplexní právní poradenství při uzavírání smluvní agendy, zajištění přestupové dokumentace či uzavření smluv s reklamními agenturami či jinými obchodními partnery.
 
V rámci poradenství sportovním svazům pak mimo jiné zpracováváme pravidla, řády či jiné předpisy a dokumenty, jakož i poskytujeme poradenství při jejich porušení. Poskytujeme též právní poradenství v souvislosti s přípravou a realizací sportovních projektů a akcí, kdy poskytujeme komplexní právní poradenství dle potřeb klienta. Zabýváme se též problematikou odpovědnosti ve sportu a možností ošetření příslušných rizik.
 
V neposlední řadě poskytujeme poradenství v souvislosti se zdaněním sportovních činností a jinými odvody a s příslušnou obranou v daňovém či jiném řízení. Rovněž se zabýváme problematikou financování sportu včetně problematiky dotací.
 
V rámci poskytování našich právních služeb v oblasti sportovního práva klademe důraz na individuální požadavky daného sportovce, sportovního klubu, sportovního svazu či jiného subjektu s ohledem na specifičnost daného sportu a jeho interních pravidel.

 • Právní poradenství pro zakladatele a provozovatele cvičebního programu související s nastavením mezinárodní franšízové struktury související s provozováním cvičebního programu ve státech na území Evropy, Asie, USA a Africe, včetně související smluvní dokumentace
 • Rozhodování sporů mezi hráči a kluby anebo mezi kluby navzájem v rámci arbitrážního řízení vedeného FAČR
 • Komplexní právní poradenství sportovnímu svazu související se zařazením příslušného sportu mezi olympijské sporty
 • Poradenství kolektivnímu sportovci při obraně proti postupu správce daně ve věci zdanění jeho příjmů