SPECIALIZACE

Vysoká odbornost a úzká specializace je klíčem k úspěchu.

Zabýváme se:


Logistika a dopravní stavby

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých korporátních záležitostí obchodních společností včetně evropské společnosti. Naše služby zahrnují založení obchodní společnosti včetně vypracování zakladatelských dokumentů, zajištění potřebných živnostenských a jiných oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku. Dále zajišťujeme splnění veškerých zákonných povinností obchodní společnosti včetně kompletní rejstříkové agendy, optimalizaci corporate governance, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, změnu účasti ve společnosti, zastavení obchodního podílu, převod podniku či části podniku a další transakce.
 
V oblasti koncernového práva poskytujeme právní poradenství v oblasti optimalizace koncernové struktury včetně corporate governance, převodu majetku mezi propojenými osobami, přípravy ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a vypracování zprávy o vztahu mezi propojenými osobami.
 
Při poskytování služeb v oblasti korporátního a koncernového práva dbáme vždy na individuální zájmy a potřeby klienta a optimalizaci dané transakce s ohledem na zajištění maximální současné i budoucí ekonomické prosperity klienta.
 
Poskytujeme právní poradenství v oblasti všech druhů přeměn obchodních společností (sloučení, splynutí, rozdělení, rozdělení odštěpením, změna právní formy, převod jmění na společníka) včetně přeshraničních fúzí. V této oblasti zajišťujeme právní poradenství během celého procesu přeměny. Naše služby zahrnují optimální strukturaci transakce, provedení právní prověrky (due diligence), vyjednávání transakce, přípravu veškeré smluvní a související právní dokumentace a zajištění všech nezbytných regulatorních požadavků, včetně zápisu transakce do obchodního rejstříku a dalších případných evidencí.
 

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých cenných papírů emitovaných dle českého právního řádu. V této souvislosti nabízíme právní služby týkající se emise cenných papírů, převodu cenných papírů, využití cenných papírů jako zajištění, řešení otázek kolize právních řádů a volby rozhodného práva při dispozicích s cennými papíry. Naše právní služby zahrnují koncipování smluvních dokumentů a právní zastoupení ve sporech vznikajících ze vztahů k cenným papírům.

Zároveň se zabýváme komplexním právním poradenstvím v oblasti poskytování investičních služeb, zejména s ohledem na regulatorní požadavky kladené na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele, včetně právního zastoupení ve správních řízeních před Českou národní bankou.

J. Brodec je mj. autorem sekce o cenných papírech v novém komentáři k zákonu o mezinárodním právu soukromém (Wolters Kluwer ČR).

 
 

Již několik let připravujeme pro naše klienty návrhy na zápisy do obchodního rejstříku, rozhodnutí společnosti, připravujeme podklady k přeměnám společností a radíme v otázkách odpovědnosti orgánů společnosti.

 • Právní poradenství ohledně zhodnocení postupu předcházejícího prodeji strategicky významné části závodu ve vlastnictví národního dopravce v hodnotě přibližně 900 mil. Kč.
 • Právní poradenství ohledně prominutí odvodů udělených klientem v rámci dotačního financování obnovy vozového parku národního dopravce.
 • Zastupování vyššího územně samosprávného celku v soudním řízení v souvislosti s nejvýznamnějšími stavebními záměry, jako je nový úsek dálnice D3, nová paralelní vzletová/přistávací dráha na Letišti Václava Havla a nové úseky Pražského okruhu.
 • Právní poradenství akciové společnosti působící v oblasti dopravy ohledně zadání veřejné zakázky na výstavbu významné dopravní stavby.
 • Právní poradenství vyššímu územnímu samosprávnému celku v souvislosti s přezkumem koridoru pro dopravní infrastrukturu v územním plánu obce a zásadách územního rozvoje kraje.  
 • Právní poradenství ohledně možností zajištění nákupu vlakových jednotek, resp. změny již objednaných vlakových jednotek, v kontextu změny čistě elektrických vlakových jednotek na jednotky kombinující elektro a baterie.

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení podaných nabídek z právního hlediska, vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřejnou zakázkou, včetně řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
 
Klientům v pozici uchazeče poskytujeme právní poradenství při přípravě a podání nabídky, podání námitek, příp. podnětu k zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme zastoupení klienta při uzavírání smlouvy se zadavatelem na základě vyhrané veřejné zakázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

Tuzemská regulace veřejných zakázek patří k těm nejpřísnějším v EU, což naše právníky často nutí hledat nová a neotřelá řešení. V tomto směru jsou proto nesmírně cenné zkušenosti, které jsme získali mimo jiné na jedné z nejkomplikovanějších liniových staveb v České republice, která byla financována ze strukturálních evropských fondů. Jan Brodec - vedoucí partner

 • Komplexní právní poradenství v souvislosti se zajištěním dodávek pro zabezpečení metra v hodnotě 5 mld. Kč. Právní poradenství zahrnovalo sepis servisní smlouvy (smlouvy o dílo), jejímž předmětem byly pravidelné opravy a servis staničních UPS v pražském metru v rámci veřejné zakázky.
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti se zajištěním soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele s předpokládanou hodnotou ve výši 5 mld. Kč. Právní poradenství zahrnovalo komplexní přípravu zadávacích podmínek, včetně sepisu smlouvy (rámcové dohody), administraci veřejné zakázky, a to včetně vyřízení podaných námitek.
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti se zajištěním soustavných plynulých dodávek zemního plynu s předpokládanou hodnotou ve výši 300 mil. Kč. Právní poradenství zahrnovalo komplexní přípravu zadávacích podmínek, včetně sepisu obchodních podmínek, a administraci veřejné zakázky.
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na stavební práce (výstavba kanalizační stoky) s předpokládanou hodnotou přesahující 130 mil. Kč. Právní poradenství zahrnovalo komplexní přípravu zadávacích podmínek, včetně sepisu smluvních podmínek a administraci veřejné zakázky.
 • Právní poradenství v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na výstavbu stanice v depu metra s předpokládanou hodnotou 94 mil. Kč, včetně výběru architekta pro zpracování architektonické studie. Právní poradenství zahrnovalo komplexní přípravu zadávacích podmínek, včetně sepisu smluvních podmínek a administraci veřejné zakázky.
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti se zadáním veřejných zakázek na rekonstrukci tramvajových tratí s předpokládanou hodnotou přesahující 270 mil. Kč a 130 mil. Kč. Právní poradenství zahrnovalo komplexní přípravu zadávacích podmínek, včetně sepisu smluvních podmínek a administraci veřejné zakázky.
 • Právní poradenství v rámci realizace dostavby trasy A metra zahrnující otázky stavebního práva, inženýringu, úprav ceny díla, veřejnoprávní regulaci, včetně oblasti práva veřejných zakázek.

Nemovitosti a stavební projekty


 • Právní služba spočívající v právním poradenství ohledně uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nemovité věci (garáže).
 • Právní služba spočívající v právním poradenství ohledně uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nemovité věci – zastupování klienta, jakožto žalovaného, v soudním řízení.
 • Právní poradenství zahraničnímu dodavateli ohledně rekonstrukce významného úseku dálnice D 1.
 • Právní poradenství ohledně zadání veřejné zakázky na výstavbu stanice v depu metra.
 • Právní poradenství vyššímu územnímu samosprávnému celku v souvislosti s vyvlastněním pozemků pod komunikacemi tohoto vyššího územního samosprávného celku.
 • Právní poradenství vyššímu územnímu samosprávnému celku v řízení o návrhu na zrušení záměru na výstavbu důležitých částí tzv. Pražského okruhu v hodnotě přibližně 11,3 mld. Kč.
 • Právní poradenství a zastupování vyššího územně samosprávného celku v souvislosti s návrhem na zrušení opatření obecné povahy.
 • Právní poradenství přednímu výrobci obalových materiálů ve věci koupě pozemků a souvisejícího stavebního a územního řízení za účelem výstavby nové výrobní haly a sídla v České republice.

Smluvní právo

V oblasti závazkového práva dbáme především na důsledné prosazování a ochranu práv a zájmů klienta vůči jeho smluvním partnerům a na řádné nastavení prevenčního režimu na straně našeho klienta. Naším cílem je minimalizovat administrativní a finanční náklady klienta při realizaci jeho smluvních závazků. V této oblasti máme řadu zkušeností s předními českými i zahraničními společnostmi, a to jak v oblasti soukromoprávní, tak v oblasti veřejné.

Naše kolegyně Helena Skalská se podílela na odborné kolektivní publikaci s názvem Enforcement and Effectiveness of Consumer Law [Editors: Micklitz, Hans-W., Saumier, Geneviève (Eds.), Springer International Publishing, 2018], jejímž cílem je identifikovat společné znaky a osvědčené způsoby prosazování spotřebitelského práva napříč státy.


 • Právní poradenství jedinému akcionáři přední české holdingové struktury působící v oboru prodeje automobilů ve věci převodu 100 % akcií.
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti s výstavbou tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze a s tím související rekonstrukce okolí v hodnotě 1,25 mld. Kč.
 • Právní služba spočívající v sepisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem byla oprava a rekonstrukce tramvajové trati.
 • Právní služba spočívající v sepisu smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby nové podzemní záchytné retenční nádrže.
 • Právní služba spočívající v sepisu servisní smlouvy (smlouvy o dílo), jejímž předmětem byly pravidelné opravy a servis staničních UPS v pražském metru v rámci veřejné zakázky.
 • Právní služba spočívající v sepisu servisní smlouvy na provádění garančních prohlídek, záručních, mimozáručních a pozáručních údržeb a oprav autobusů v rámci veřejné zakázky.
 • Právní služba spočívající v sepisu smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka specifického plnění dodávaného dle technického zadání objednatele kloubových městských hybridních autobusů, kdy při vymezení předmětu smlouvy musela být zohledněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.
 • Právní služba spočívající v sepisu smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka velkých dodávkových užitkových vozidel pro objednatele.
 • Právní služba spočívající v sepisu smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům, tj. přítlačné kroužky tramvajových kol, náboje tramvajových kol a pojistné kroužky tramvajových kol.
 • Právní poradenství spočívající v sepisu rámcové smlouvy na dodávky náhradních dílů pro pohyblivé schody.
 • Právní poradenství spočívající v sepisu smlouvy na zajištění telekomunikačních služeb pro vyšší územní samosprávný celek.
 • Právní poradenství spočívající v sepisu smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení dat základní prostorové situace, technické infrastruktury, a dopravní infrastruktury vyššího územního samosprávného celku.
 • Právní poradenství spočívající v sepisu smlouvy, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Dotace a čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Zabýváme se specifickými právními otázkami, které vznikají při čerpání prostředků z tzv. evropských fondů v rámci jednotlivých operačních programů. Tyto otázky řešíme jak z pohledu práva evropského, tak i práva vnitrostátního.
 
Máme zkušenosti jak s regionálními operačními programy, tak i s programy, které probíhají na centrální úrovni.

 • Právní poradenství ústřednímu správnímu úřadu a jeho zastupování před Městským soudem v Praze ve věcech zamítnutí žádostí o dotaci několika propojeným společnostem.
 • Právní poradenství vyššímu samosprávnému celku spočívající v posouzení možnosti uplatnění odpovědnosti za škodu v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně (a penále).
 • Komplexní právní poradenství ústřednímu správnímu úřadu v souvislosti s vracením daňových přeplatků příjemcům dotací dle daňového řádu.
 • Posouzení promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně ze strany regionální rady, zejména z hlediska nicotnosti a nezákonnosti postupu.
 • Právní poradenství příjemci dotace v rámci daňové kontroly projektu, navazujícího řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně navazujících žádostí o prominutí penále.
 • Právní poradenství poskytovateli dotace (ústřednímu správnímu úřadu) ohledně možnosti kombinování více dotačních titulů.
 • Právní poradenství a zastupování vyššího územního samosprávného celku v souvislosti s údajnou veřejnou podporou spočívající v poskytování investičních a neinvestičních dotací.
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu ve věci práv a povinností příjemce – železničního dopravce, týkajících se poskytování dopravních výkonů dopravními prostředky částečně financovanými z dotačních prostředků v režimu závazku veřejné služby.
 • Komplexní právní poradenství klientovi poskytujícímu zdravotnické služby v souvislosti s finanční opravou doporučenou Evropskou komisí a následným postupem řídícího orgánu operačního programu ve věci čerpání dvou dotací, každé v celkové hodnotě více než 200 mil. Kč.
 • Právní poradenství řídícímu orgánu operačního programu týkající se jeho práv a povinností souvisejících s řízením zahájeným proti němu ze strany Evropské komise.

Soudní spory a rozhodčí řízení


Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Zastupování ve více než 100 sporech ohledně nároků z náhradních restitučních sporů (týkajících se pozemků v hodnotě několika mld. Kč).
 • Právní poradenství a zastupování společnosti se sídlem v UK, v soudním sporu o náhradu škody ve výši 24 mld. Kč, která měla být způsobena neoprávněnou výplatou dividendy a ovládáním společnosti jediným akcionářem.
 • Zastupování zahraniční společnosti ve sporech (soudních i rozhodčích) vyplývajících z rekonstrukce dálnice D1.
 • Právní poradenství a zastupování zahraničního člena statutárního orgánu ve věci žaloby na náhradu škody z titulu porušení péče řádného hospodáře.
 • Právní služba spočívající v právním poradenství ohledně uplatnění nároku z odpovědnosti za vady na podvozcích (rámech) metra.
 • Zastupování vyššího územního samosprávného celku v soudním řízení ve věci žaloby o náhradu škody způsobené územní rezervou.
 • Zastupování v soudním řízení, jehož předmětem je neúčinnost úkonu – rozhodnutí valné hromady, na jehož základě měla být vyplacena dividenda ve výši 12 mld. Kč.
 • Zastupování v soudním řízení o zrušení rozhodčího nálezu na zaplacení 131 mil. Kč.
 • Právní poradenství spočívající v zastupování v soudním řízení ohledně nároku z kupní smlouvy na nákup zdravotnické technologie, včetně dovolacích řízení.
 • Zastupování poskytovatele zdravotnických služeb v soudním řízení ohledně nároku z kupní smlouvy na nákup zdravotnické technologie.
 • Právní poradenství spočívající v zastupování v soudním řízení na úhradu smluvní odměny dle smlouvy na dodávku IT služeb.
 • Právní poradenství ústřednímu správnímu úřadu v celkem 10 samostatných soudních řízeních.
 • Zastupování statutárního města proti tvrzeným nárokům developera vyplývajícím ze zmařeného projektu výstavby obchodního, administrativního a společenského centra v rámci sporu o náhradu škody ve výši 1,8 mld. Kč.
 • Zastupování řídícího orgánu operačního programu ve sporných řízeních správních a v řízení ve správním soudnictví ve věcech sporů ze smluv o poskytnutí dotace.

Insolvence

Poskytujeme právní poradenství v průběhu celého insolvenčního řízení. Klientům v pozici věřitele poskytujeme právní služby při podání insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávek klienta v insolvenčním řízení, včetně právního zastoupení klienta ve věřitelských orgánech dlužníka a ve všech sporech vyvolaných v souvislosti s insolvenčním řízením (tj. zejména incidenční spory, excindační spory a řízení o náhradu škody pro porušení povinností insolvenčního správce).
 
Klientům v pozici dlužníka poskytujeme právní poradenství týkající se možných způsobů řešení jejich úpadkové situace, podání insolvenčního návrhu a zastupování klienta v průběhu celého insolvenčního řízení.
 
J. Brodec na dané téma publikoval např. příspěvek Srovnání českého a rakouského mezinárodního insolvenčního práva ve sborníku 200 let Všeobecného občanského zákoníku a článek Vliv mezinárodního insolvenčního řízení na smluvní závazky publikovaný v Právním fóru.

 • Právní poradenství a zastupování zahraničního člena statutárního orgánu v incidenčním sporu proti insolvenčnímu správci ve věci žaloby na určení neúčinnosti právního úkonu.
 • Komplexní právní poradenství a zastupování správce daně při vymáhání pohledávky z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci exekučního a insolvenčního řízení.
 • Právní poradenství a zastupování věřitele, mezinárodní holdingové skupiny, ve věci řešení úpadku formou reorganizace.
 • Právní poradenství a zastupování věřitele – veřejnoprávní korporace, včetně zastupování v incidenčním sporu na vydání majetku z majetkové podstaty dlužníka.
 • Právní poradenství a zastupování mezinárodní holdingové skupiny v rámci přihlášky pohledávky ve výši stovek miliónů korun českých ze směnky obsahující mezinárodní prvek do insolvenčního řízení.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Vedle práva mezinárodního obchodu poskytujeme právní poradenství rovněž v oblasti dalších právních vztahů s mezinárodním prvkem. Nabízíme poradenství, vyjednání a přípravu smluvní dokumentace v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem a právní zastoupení při řešení sporů vzniklých mezi českou fyzickou či právnickou osobou a fyzickou či právnickou osobu jiného státu, a to před českými i zahraničními soudy či rozhodčími orgány (např. řízení o náhradu škody s mezinárodním prvkem včetně jejího vymáhání, dědické řízení s mezinárodním prvkem, nároky z pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem atd.).
 
Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých obchodních vztahů s mezinárodním prvkem. Naše služby zahrnují vyjednání a kompletní přípravu smluvní dokumentace (mezinárodní kupní smlouvy, mezinárodní doprava zboží, obchodní zastoupení, distribuční smlouvy s mezinárodním prvkem, vypracování všeobecných obchodních podmínek pro vztahy s mezinárodním prvkem atd.) a právní zastoupení klienta ve sporech vzniklých z obchodních vztahů s mezinárodním prvkem, a to před českými i zahraničními soudy a rozhodčími orgány.

 • Právní poradenství organizační složce státu v souvislosti s uplatněním zahraniční směnky v hodnotě 200 mil. dolarů v ČR.
 • Posouzení mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva v případě přeshraničního sporu z nekalé soutěže týkajícího se negatorní žaloby a určení místa vzniku škody, k níž došlo prostřednictvím internetu.
 • Právní poradenství v souvislosti s mezinárodními sankcemi a jejich vlivem na platnost a plnění uzavřených smluv s mezinárodním prvkem.
 • Právní poradenství při aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG) a souběžné aplikaci vnitrostátních kolizních norem ohledně kupní smlouvy na investiční celek v hodnotě stovek miliónů Kč.
 • Právní poradenství při vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem v hodnotě desítek miliónů Kč, kdy se majetek nacházel v několika státech.
 • Právní poradenství při poskytnutí záruky majetkem umístěným v České republice za úvěr poskytnutý dle zahraničního právního řádu.
 • Právní poradenství významnému dodavateli lithiových baterií ve věci přípravy smlouvy o obchodním zastoupení uzavírané s americkou a čínskou společností pro území střední a východní Evropy.
 • Zastupování klienta - rakouské banky před tuzemskými soudy podle rakouského práva ve věci vymáhání pohledávky za českou právnickou osobou, která přistoupila k závazku původního dlužníka – rakouské právnické osoby.
 • Právní poradenství zahraniční společnosti při přeshraniční přeměně, kdy nástupnická společnost měla sídlo v České republice.
 • Právní poradenství ohledně nastavení parametrů akcionářské smlouvy zahraničních akcionářů v české společnosti, zejména s ohledem na volbu rozhodného práva a stanovení arbitrabilních otázek.

Právo ICT

Poskytujeme právní poradenství v oblasti práva ICT. V této oblasti se věnujeme zejména problematice veřejných zakázek v ICT a autorskoprávním otázkám. Pro klienty připravujeme smlouvy na vývoj informačních systémů a jejich následný servis a rozvoj a smlouvy licenční. V oblasti veřejných zakázek v ICT poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace k veřejné zakázce.

 • Právní poradenství ohledně získání zajištění autorskoprávních a technických podmínek ve věci řídících systémů povrchové dopravy v hl. m. Praze.
 • Právní poradenství ohledně pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa vyššího územně samosprávného celku.
 • Nastavení smluvních podmínek a související právní služby týkající se poptávky telekomunikačních služeb pro dopravní podnik a územní samosprávný celek.
 • Příprava a vyjednání smluvních podmínek pro outsourcing IT řešení pro komunikační služby.
 • Zastupování klienta ve sporu ohledně dodávky informačního systému.
 •  Právní poradenství ohledně dodávky pro zajištění zabezpečení metra – zajištění bezpečnostní techniky a informační a komunikační technologie. 

Sportovní právo

V oblasti sportovního práva poskytujeme právní poradenství sportovcům, sportovním klubům, sportovním svazům, vzdělávacím institucím ve sportu či jiným subjektům sportovních činností v rámci jakýchkoliv sportovních projektů. V rámci poskytování právních služeb pro jakékoliv ze shora nastíněných subjektů zajišťujeme především komplexní právní poradenství při uzavírání smluvní agendy, zajištění přestupové dokumentace či uzavření smluv s reklamními agenturami či jinými obchodními partnery.
 
V rámci poradenství sportovním svazům pak mimo jiné zpracováváme pravidla, řády či jiné předpisy a dokumenty, jakož i poskytujeme poradenství při jejich porušení. Poskytujeme též právní poradenství v souvislosti s přípravou a realizací sportovních projektů a akcí, kdy poskytujeme komplexní právní poradenství dle potřeb klienta. Zabýváme se též problematikou odpovědnosti ve sportu a možností ošetření příslušných rizik.
 
V neposlední řadě poskytujeme poradenství v souvislosti se zdaněním sportovních činností a jinými odvody a s příslušnou obranou v daňovém či jiném řízení. Rovněž se zabýváme problematikou financování sportu včetně problematiky dotací.
 
V rámci poskytování našich právních služeb v oblasti sportovního práva klademe důraz na individuální požadavky daného sportovce, sportovního klubu, sportovního svazu či jiného subjektu s ohledem na specifičnost daného sportu a jeho interních pravidel.

 • Právní poradenství pro zakladatele a provozovatele cvičebního programu související s nastavením mezinárodní franšízové struktury související s provozováním cvičebního programu ve státech na území Evropy, Asie, USA a Africe, včetně související smluvní dokumentace
 • Poradenství v rámci zastupování sportovců v mezinárodních sporech mezi hráči a kluby anebo mezi kluby navzájem v rámci arbitrážního řízení
 • Komplexní právní poradenství sportovnímu svazu související se zařazením příslušného sportu mezi olympijské sporty
 • Poradenství kolektivnímu sportovci při obraně proti postupu správce daně ve věci zdanění jeho příjmů
 • Poradenství pro zakladatele esportové asociace související s nastavením struktury asociace a stanov
 • Poradenství v rámci zastupování sportovců v oblasti antidopingu