Poučení klienta o AML

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 243 03 321, se sídlem Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „AKB“ či „advokátní kancelář“) je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je advokátní kancelář povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřila.

Poučení klienta o povinností advokáta dle předpisů o AML