doc. JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

vedoucí partner

Honza je spoluzakladatelem naší advokátní kanceláře. V rámci své praxe se zaměřuje především na oblast řešení sporů v rozhodčím a soudním řízení, a to mezinárodních i vnitrostátních. Dále se věnuje otázkám veřejného zadávání, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů, kdy má bohaté zkušenosti zejména v oblasti dopravních staveb a IT. Honza je vyhledávaným odborníkem i v oblasti otázek práva mezinárodního obchodu, evropského práva a mezinárodního práva soukromého, kdy v těchto oblastech nejenom poskytuje právní poradenství, ale i zpracovává odborné posudky. Oblastí, které se Honza věnuje i pro svoji velikou zálibu ke sportu, je sportovní právo. Tím se zabývá jak z pozice rozhodce, tak i právního poradce sportovcům, sportovním oddílům či svazům.

Honza je aktivní také v akademické oblasti, a to jako docent katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje především otázkám mezinárodní obchodní a investiční arbitráže, a dále pak tématu mezinárodního insolvenčního řízení.

Ve volném čase nejraději sportuje. Jezdí na kole, běhá či lyžuje a celý život se věnuje judu, kdy se stále účastní závodů v kategorii veteránů.Mé specializace:

  • Veřejné zakázky

  • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

  • Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Insolvence

  • Sportovní právo


Jazyky

český, anglický, německý


Právní vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul Mgr. (ukončeno s vyznamenáním)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul JUDr.
Universität Konstanz, Juristische Fakultät, titul LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul doc.


Další vzdělání

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, titul Bc.


Členství

Zapsán v seznamu rozhodců Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
Členem Komise pro mezinárodní arbitráž při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC Czech Republic)
Zapsán v seznamu rozhodců Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (RSHKAK)
Zapsán v seznamu rozhodců Arbitrážní asociace pro střední a východní Evropu (ArbCEE)
Zapsán v seznamu rozhodců Mezinárodního sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS)
Zapsán v seznamu rozhodců Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
Soudní znalec v oboru – Právní vztahy k cizině (www.zahranicnipravo.cz)


Publikační činnost

BRODEC, J. Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

BRODEC, J. Tschechisches und deutsches Insolvenzrecht. In KRAMER, U. 5. Deutsch-Tschechisches RECHTSFESTIVAL. 18. bis 24. September 2017 in Passau und Prag.  Praha: Universität Passau, 2020, s. 74-90. Sborník z konference.

BRODEC, J. Specifika mezinárodního e-obchodu. In PFEIFFER, M.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kolektiv. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, s. 216-235.

PAUKNEROVÁ M.; BRODEC, J. Czech Republic. In GERNER-BEUERLE, C.; MUCCIARELLI, F.; SCHUSTER, E.; SIEMS, M. (Ed.). The Private International Law of Companies in Europe. Mnichov: C. H. Beck, 2019, s. 308-333.

BRODEC, J; ŠAFRÁNEK, O. Změna ve složení sdružení dodavatelů po uplynutí lhůty k podání nabídek. Veřejné zakázky, 2019, č. 1, s. 28-30. 

BRODEC J.; DUŠEK, L. K diskriminaci státu na sportovních soutěžích – kauza izraelských judistů ve Spojených arabských emirátech [online]. Epravo, publikováno dne 31. 1. 2018. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-diskriminaci-statu-na-sportovnich-soutezich-kauza-izraelskych-judistu-ve-spojenych-arabskych-emiratech-107017.html

Kompletní seznam publikační činnosti je k dispozici zde.


Reference

Kolega doc. Brodec zaštiťuje poskytování právního poradenství našemu ministerstvu, Odboru Řídícího orgánu OPTP. Oceňujeme jeho profesionalitu, analytické schopnosti a akademický přesah do oborů evropského práva a veřejných zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP

Jan Brodec zaštiťuje poskytování právního poradenství naší společnosti. Ceníme si jeho odbornosti a profesionality, stejně jako jeho přátelského přístupu. Výhodou je jeho akademický přesah a rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu.

BSc. Petr Burda, MBA, LL.M. člen představenstva Huhtamaki Flexible Packaging Czech a.s.