Digitalizace a její vliv při zakládání obchodních společností a jejich správě aneb transpozice směrnice o digitalizaci

Dne 15. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., kterým došlo k novelizaci některých zákonů v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.

Tento zákon je transpozicí tzv. směrnice o digitalizaci, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019.

Cílem zákona je zejména posílení využití elektronických prostředků při zakládání obchodních společností a jejich správě, kdy má jít primárně o umožnění zápisu údajů do veřejného rejstříku a vkládání listin do Sbírky listin elektronickou formou.

Změnou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů došlo k usnadnění procesu zápisu do veřejného rejstříku.

Navrhovatel již není povinen dokládat živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti. K doložení způsobilosti být členem orgánu právnické osoby, konkrétně bezúhonnosti, již není nutné dokládat výpis evidence Rejstříku trestů, ale postačí čestné prohlášení. Zde je však nutné neopomenout související protiprávní jednání, kterého se zapisovaná osoba dopustí uvedením nepravdivých údajů v podkladech sloužících pro zápis do veřejného rejstříku podle § 254 odst. 2 trestního zákoníku. V případě uvedení nepravdivých údajů, platí, že se taková osoba členem voleného orgánu nestala podle § 155 občanského zákoníku.

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), umožňuje dřívější zahájení podnikání. Před novelizací musel zakladatel společnosti nejprve získat živnostenské oprávnění a následně mohl podat návrh na zápis společnosti do veřejného rejstříku. Nyní se však k podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku již nevyžaduje předložení živnostenského oprávnění. Ohlášení živnosti či podání žádosti o koncesi lze tedy uskutečnit před začátkem procesu zápisu či následně po jeho skončení.

Současně změnou zákona došlo k úpravě nadbytečného požadavku opětovného předložení dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor a právnická osoba již není povinna předkládat tento doklad živnostenskému úřadu, pokud jej předložila v případě procesu zápisu do veřejného rejstříku, tedy rejstříkovému soudu nebo notáři.

Zajímavou novinkou, kterou novela zavádí, je vytvoření vzorové společenské smlouvy pro společnosti s ručením omezeným, kdy je tato zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Po doplnění základních údajů o společnosti může být tato vzorová společenská smlouva využita pro účely zakladatelského právního jednání zejména společnostmi s jednoduchou interní strukturou.

Novela přináší také řadu dalších změn, jako je například zavedení evidence vyloučených osob.

Odborníci v této oblasti