Omezení předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí

Dne 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění občanský zákoník. Touto novelou dojde ke zrušení předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí, jak jej známe doposud.

Občanský zákoník ve svém původním znění obsahoval poměrně úzkou úpravu předkupního práva. Uvedené se změnilo dnem 1. 1. 2018, kdy vstoupila v účinnost dosavadní úprava, dle které musí spoluvlastník v případě převodu podílu na nemovité věci umožnit ostatním spoluvlastníkům realizovat předkupní právo. Dotčené představovalo značnou komplikaci například při prodeji bytové jednotky a s ní i garážového stání jako podílu na nebytovém prostoru, zvlášť když spoluvlastníků nebytových prostor byly desítky. Při takovém prodeji bylo nejprve nezbytné nabídnout garážové stání spoluvlastníkům nebytových prostor a až následně kupujícímu bytové jednotky.

Novela občanského zákoníku uvedenou úpravu od 1. 7. 2020 mění a navrací její stav do původní podoby, tj. do podoby před 1. 1. 2018. Znovu se tak předkupní právo uplatní pouze v případě, že bylo spoluvlastnictví založeno právní skutečností, kterou spoluvlastníci nemohli ovlivnit, například dědictvím a bude trvat pouze 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.

Odborníci v této oblasti