Přistoupení Irska k novému znění nařízení o insolvenčním řízení

V dopise z 31. května 2022 Irsko vyjádřilo vůli být vázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2021/2260 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení za účelem nahrazení jeho příloh A a B (dále jen „Nařízení č. 2021/2260“ a „Nařízení o insolvenčním řízení“).

Evropská komise 30. srpna 2022 potvrdila účast Irska na Nařízení č. 2021/2260 bez jakýchkoliv specifických podmínek či přechodných opatření. Irsko se tak od září 2022 podílí na Nařízení o insolvenčním řízení v jeho nejaktuálnějším znění, tj. ve znění pozměněném Nařízením č. 2021/2260.

Nařízení o insolvenčním řízení poskytuje sjednocující úpravu pro účely přeshraničního insolvenčního řízení. Přináší významnou úpravu hraničního určovatele hlavních zájmů dlužníka, zvaného COMI, pravidla pro určování rozhodného práva, pravidla pro uznávání rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení v jiném členském státě a úpravu insolvenčních rejstříků.

Nařízení o insolvenčním řízení neobsahuje v čl. 2 odst. 4 obecnou definici insolvenčního řízení, ale odkazuje na konkrétní typy řízení obsažené v Příloze A.

Pojem insolvenční správce charakterizuje Nařízení o insolvenčním řízení jako jakoukoliv osobu či subjekt, jejíž funkcí, a to i dočasně, je (i) prověřovat a přiznávat pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení, (ii) zastupovat kolektivní zájmy věřitelů, (iii) spravovat zcela nebo zčásti majetek, ke kterému byl dlužník zbaven dispozičních oprávnění, (iv) zpeněžovat majetek uvedený v bodě iii) nebo (v) dohlížet na správu záležitostí dlužníka. Seznam označení těchto osob v konkrétních národních úpravách členských států je pak obsažen v Příloze B. Tento způsob právní úpravy, tedy odkaz na konkrétní formy insolvenčních řízení a označení insolvenčních správců, umožňuje snazší novelizaci a pružnější reagování na změny ve vnitrostátních úpravách jednotlivých členských států.

Reakce na změny vnitrostátního insolvenčního práva některých členských států je právě cílem Nařízení č. 2021/2260, které mění přílohy A a B Nařízení o insolvenčním řízení. Jako první změny právní úpravy oznámilo Nizozemsko v říjnu 2020, když zavedlo nový režim preventivního insolvenčního řízení a nové druhy insolvenčních správců. V prosinci téhož roku oznámily Itálie, Kypr a Polsko zavedení nových druhů insolvenčních řízení nebo insolvenčních správců. Po předložení návrhu Nařízení č. 2021/2260 Komisí oznámilo podobné změny také Německo, Maďarsko a Rakousko.

V době přijetí Nařízení č. 2021/2260 se jej díky svému zvláštnímu postavení v rámci Evropské unie neúčastnily Irsko a Dánsko. Díky srpnovému rozhodnutí Komise je však Dánsko nadále jediným členským státem, který není vázán Nařízením č. 2021/2260 ani Nařízením o insolvenčním řízení.

Pro Českou republiku se s přijetím Nařízení č. 2021/2260 katalog insolvenčních řízení a insolvenčních správců nezměnil. Insolvenčními řízeními jsou i nadále konkurs, reorganizace a oddlužení. Insolvenčními správci pak jsou insolvenční správce, předběžný insolvenční správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce a zástupce insolvenčního správce.

Rozhodnutí Komise 2022/1437 ze dne 30. srpna 2022 o potvrzení účasti Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/2260, kterým se mění nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení za účelem nahrazení jeho příloh A a B; dostupné zde.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/2260 ze dne 15. srpna 2021, kterým se mění nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení za účelem nahrazení jeho příloh A a B; dostupné zde.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení; dostupné zde.

Odborníci v této oblasti