Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) zveřejnil návrh nových pravidel rozhodčího řízení

Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) zveřejnil návrh nových pravidel rozhodčího řízení, která se uplatní na rozhodčí řízení zahájená po 1.1.2021.

Mezi nejvýznamnější změny, které nová pravidla přináší, patří např.:

  • změny ohledně ústního jednání - v č. 26(1) je nyní výslovně uvedeno, že rozhodčí senát může po konzultaci stran rozhodnout o tom, že jednání bude uskutečněno dálkově prostřednictvím videokonference, telefonu či jiného vhodného prostředku komunikace;

  • povinnost stran informovat ohledně financování řízení třetí stranou v důsledku kterého má třetí strana ekonomický zájem na výsledku řízení v č. 11(7);

  • oprávnění rozhodčího senátu za účelem předejití střetu zájmů vyplývajícího ze změny právního zástupce strany přijmout nezbytná opatření, a to vč. vyloučení nového zástupce za účastí na řízení podle čl. 17(2);

  • oprávnění Mezinárodního rozhodčího soudu podle čl. 12(9) za výjimečných okolností bez ohledu na dohodu stran jmenovat členy rozhodčího senátu, a to za účelem zabránění rizika nerovného zacházení a nespravedlnosti, které by mohlo ohrozit platnost  nálezu.

Odborníci v této oblasti