Možnost zadavatele omezit podání námitek na poslední chvíli v kontextu novely ZZVZ

Dne 16. července 2023 nabyl účinnosti zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZZVZ“).

V oblasti veřejného zadávání byla od této novely ZZVZ velká očekávání, neboť měla mimo jiné přinést i snížení administrativní zátěže zadavatelů i dodavatelů, rozšíření práv účastníků zadávacího řízení, zpřesnění některých institutů a vyjasnění stávajících pravidel.

Samotné komplexní novele ZZVZ jsme se věnovali v článku, který si můžete přečíst na tomto odkaze.

Mezi nejzajímavější změnu, která vzešla až v průběhu předkládání pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně, patří nová úprava ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ, které umožnuje zadavateli bránit se podání námitek proti zadávací dokumentaci těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tedy v době, kdy již nemůže efektivně reagovat.

Zadavatel si nyní může v zadávací dokumentaci výslovně stanovit, že námitky proti zadávacím podmínkám lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek.

Toto nové oprávnění by mělo pomoci zadavatelům včas reagovat na případné námitky dodavatelů podané na poslední chvíli. Před přijetím novely ZZVZ měl zadavatel buď možnost námitkám nevyhovět a doufat, že jeho postup nebude napaden u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) nebo námitkám vyhovět, leč v takovém případě byl nucen zadávací řízení zrušit, neboť již neměl prostor přistoupit k úpravě zadávacích podmínek.

Novela ZZVZ dává zadavateli možnost řádně posoudit případné námitky proti zadávací dokumentaci, a pokud je zadavatel shledá důvodnými, i možnost zadavatele přistoupit k úpravě zadávacích podmínek a prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Možnost zadavatele omezit podání námitek na poslední chvíli tak může mít zcela jistě příznivý efekt v podobě eliminace nutnosti rušení zadávacího řízení z důvodu nemožnosti dodatečné úpravy zadávacích podmínek za situace, kdy jsou podané námitky důvodné.

V souvislosti s touto novou možností je nutno upozornit na výkladové stanovisko ÚOHS ze dne 17. července 2023[1], které nad rámec znění novely ZZVZ uvádí praktické aspekty využití tohoto institutu, které musí být v souladu se základním principem, že výhrada dřívějšího konce lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám nesmí jít k tíži dodavatelů.

Podle výkladového stanoviska ÚOHS: „Při uplatnění nově koncipovaného ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ zadavatel musí zohlednit aspekt zkrácení lhůty pro podání námitek, a to tak, že tato lhůta by měla odpovídat původní lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel by tedy měl stanovit upravenou lhůtu pro podání nabídek s připočtením 72 hodin, aby nebyla zkrácena práva dodavatelů pro možnost podání námitek oproti standardnímu postupu bez využití § 242 odst. 5 ZZVZ.“

Zadavatelé tak musí počítat s tím, že pozitivní aspekt zamezení námitkám, na které se již nedá reagovat, s sebou přináší i negativní aspekt nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 dny.

ÚOHS ve svém stanovisku dále vyvozuje, že rovněž lhůtu pro prohlídku místa plnění podle § 97 písm. a) ZZVZ či lhůtu pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 1 ZZVZ je nutno vztahovat ke konci lhůty pro podání námitek, a nikoliv ke konci lhůty pro podání nabídek.

Při využití možnosti omezit lhůtu pro podání námitek v zadávací dokumentaci tak zadavatelé musí věnovat zvýšenou pozornost nastavení ostatních lhůt v zadávacích podmínkách tak, aby se nedopustili možného zkrácení zákonných lhůt v rozporu se ZZVZ.


[1] https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3626-urad-vydal-vykladove-stanovisko-k-novemu-ustanoveni-o-podavani-namitek-ve-verejnych-zakazkach.html

Odborníci v této oblasti