Komplexní novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena Poslaneckou sněmovnou a podepsána prezidentem republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 30. 5. 2023 absolutní většinou schválila návrh zákona, jímž dochází k novelizaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“).

Schváleno bylo původní znění, ve kterém byl návrh postoupen Senátu, jenž jej vrátil s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Úpravy navrhované Senátem tak nebyly přijaty. Návrh zákona byl dne 5. 6. 2023 podepsán prezidentem republiky a účinnosti nabude třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Účelem novelizace je zejména odstranění nedostatků transpozice evropských zadávacích směrnic, snížení administrativní zátěže zadavatelů i dodavatelů a vyjasnění některých výkladových nejasností.

Významnou novinkou bude postavení České republiky jakožto samostatného veřejného zadavatele. Doposud bylo možné veřejné zakázky zadávat jen prostřednictvím organizačních složek státu. Nyní bude moci být Česká republika samostatným zadavatelem, což bude přínosné zejména z hlediska kybernetické bezpečnosti. Bude totiž možné navrhovat komplexnější IT řešení napříč státní správou, nad kterými tak bude mít Česká republika lepší kontrolu.

Mělo by dojít k zefektivnění a zlevnění vnitřního chodu státu a služeb občanům. Stát by díky tomu měl současně získat lepší vyjednávací pozici s dodavateli a neplatit za stejnou službu víckrát. Dojít by mělo i ke zjednodušení sdílení know-how mezi jednotlivými ministerstvy.

Novelizací dojde v mnoha oblastech ke zmírnění byrokracie, zejména co do poskytování dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel bude nově oprávněn poskytnout přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, nebude tak již nutné takto zpřístupněnou dokumentaci úřadu zasílat.

Zadavatel dále nebude muset před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem vyžadovat originály dokladů prokazujících jeho kvalifikaci, toto bude ponecháno na vůli zadavatele.

Změna nastane i v prokazování základní způsobilosti dodavatele. Nově totiž v seznamu trestných činů, pro které se dodavatel nesmí zadávacího řízení účastnit, přibude pojistný podvod.  Současně z tohoto seznamu budou vyjmuty trestné činy obecně nebezpečné.

Novela se dotkne i některých zemědělců. Ti nebudou považováni za veřejné zadavatele, pokud bude zakázka pořizována z prostředků některých evropských dotací. Týkat se to bude tzv. sazbových dotací, kdy je stanovena sazba dotace, například u pěstování ovoce a zeleniny nebo vinařství.

Ačkoliv se jedná o poměrně rozsáhlou novelizaci ZZVZ, samotné koncepce procesu při zadávání veřejných zakázek se novela nedotýká.

Během projednávání novely vyvstaly ze stran některých poslanců, a především pak ze strany senátu, návrhy na zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu a návrhy ke zpřísnění úpravy střetu zájmů. Tyto návrhy sice nakonec nebyly přijaty, nicméně v budoucnu lze očekávat jejich znovuprojednání.

Odborníci v této oblasti