Ústavní soud opětovně k poučovací povinnosti rozhodců podle § 118a OSŘ

Ústavní soud ČR se ve svém usnesení ze dne 23. 2. 2021, sp. zn. I.ÚS 2296/20 opětovně vyjádřil k rozsahu poučovací povinnosti rozhodce dle § 118a OSŘ.

Ústavní soud připomněl, že přezkum rozhodčího nálezu soudem dle § 31 ZRŘ je omezen na ověření stěžejních procesních otázek, a naopak je z něj vyloučen přezkum věcné správnosti po stránce hmotněprávní. Neposkytnutí poučení podle § 118a OSŘ pak v tomto ohledu není důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu v případě, kdy „ obě strany měly možnost se k věci dostatečně vyjádřit, vzájemně byly seznámeny se svými stanovisky a mohly na ně adekvátně reagovat“.

Ústavní soud také potvrdil dosavadní rozhodovací praxi, podle které je v rozhodčím řízení možné připustit námitku započtení i proti pohledávce vzniklé z právní skutečnosti, která není rozhodčímu řízení podrobena (ohledně níž nebyla uzavřena rozhodčí doložka).

Odborníci v této oblasti